Algemene Voorwaarden THE DOODLE LOOK

 

 1. De klant is, voor zover redelijkerwijs relevant, verplicht om aan THE DOODLE LOOK volledige en juiste informatie te verstrekken met betrekking tot het huisdier en de inhoud van de overeenkomst. Tevens is de klant verplicht om redelijke instructies op te volgen die door THE DOODLE LOOK in verband met de uitvoering van de overeenkomst gegeven worden. THE DOODLE LOOK is niet aansprakelijk voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de klant geleden schade als gevolg van door de klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het huisdier, het door de klant niet opvolgen van instructies of als gevolg van andere niet aan THE DOODLE LOOK toe te rekenen omstandigheden.

 2. De aansprakelijkheid van THE DOODLE LOOK voor indirecte schade is te allen tijde uitgesloten.

 3. De beperkingen van de aansprakelijkheid van THE DOODLE LOOK zoals opgenomen in onderdelen 4, 5, 6 en 7 zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van schade die (direct) het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door THE DOODLE LOOK.

 4. Indien de THE DOODLE LOOK aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: A. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van THE DOODLE LOOK aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan THE DOODLE LOOK toegerekend kunnen worden; B. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; C. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 5. De aansprakelijkheid van THE DOODLE LOOK zal nooit verder strekken dan het bedrag dat de door THE DOODLE LOOK daartoe eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert, te vermeerderen met het te dien aanzien geldende eigen risico van THE DOODLE LOOK.

 6. Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door THE DOODLE LOOK komt te overlijden of onherstelbare schade heeft opgelopen, is de aansprakelijkheid van THE DOODLE LOOK beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier.

 7. De klant zal THE DOODLE LOOK vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door THE DOODLE LOOK.

 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen op THE DOODLE LOOK één jaar.

 

 1. THE DOODLE LOOK is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst THE DOODLE LOOK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 2. THE DOODLE LOOK is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Daarvan is onder meer sprake indien het huisdier agressief of anderszins onhandelbaar blijkt te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van THE DOODLE LOOK, de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden voor THE DOODLE LOOK bezwaarlijk maakt.

 3. De klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door THE DOODLE LOOK uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

 4. Alle door de klant aan THE DOODLE LOOK verschuldigde bedragen dienen binnen de daarvoor aangegeven termijn (dit betreft een fatale termijn) zonder korting, inhouding of verrekening te worden voldaan. Het is de klant niet toegestaan om zich in verband met een aan THE DOODLE LOOK verschuldigd bedrag op opschorting te beroepen.

 5. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen THE DOODLE LOOK en derden, waaronder de klant. Indien geschillen met THE DOODLE LOOK in rechte beslecht zouden moeten worden, is uitsluitend de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, bevoegd om over het geschil te oordelen.